Kurssisopimusehdot

1.0 Sopimuksen osapuolet ja voimassaoloaika

Tämä sopimus laaditaan UniikkiÄäni Oy:n, jäljempänä Kouluttaja, ja sopimuksen tekevän osapuolen, jäljempänä Asiakas välille. Tämä sopimus kattaa kaikkien UniikkiÄäni Oy:llä työskentelevien opettajien toiminnan. Asiakkaan ollessa alaikäinen, sopimus tehdään Asiakkaan huoltajan kanssa, joka on vastuussa siitä, että näitä sopimusehtoja noudatetaan. Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 17.10.2020 ja korvaavat kaikki aiemmat sopimusehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin kurssi-ilmoittautumisiin, jotka on tehty tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Sopimusehtoja tarkistetaan säännöllisesti, ja muutostarpeiden ilmaantuessa tehdään uusi sopimus, jolloin edelliset sopimusehdot raukeavat. Sopimusta ei muuteta kesken kurssin.

Sopimus syntyy, kun Asiakas hyväksyy sopimuksen ilmoittautuessaan UniikkiÄäni Oy:n järjestämälle kurssille. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että hän ymmärtää sopimusehdot ennen ilmoittautumista ja Kouluttaja selventää ehtoja Asiakkaan niin pyytäessä. Voimassa olevat sopimusehdot ovat tarkistettavissa ja ladattavissa UniikkiÄäni Oy:n kotisivuilla koko sopimuskauden ajan.

2.0 Sopimusehtojen kohde ja soveltaminen sekä palvelun sisältö

Sopimuksella sovitaan Asiakkaan tilaamasta palvelusta UniikkiÄäni Oy:ltä. Palvelu sisältää joko laulun-, musiikin teorian tai puhetekniikan yksilö- tai ryhmäopetusta Asiakkaan valitseman kurssin mukaisesti. Oppitunnit voivat olla erimittaisia (esim. 40/55/90/120 min) ja kaikissa näissä tapauksissa tässä sopimuksessa käytetään termiä ”tunti”. Tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan sopimuksen synnyttyä Asiakkaan ilmoittauduttua kurssille.

3.0 Kurssille ilmoittautuminen ja kurssin peruuttaminen

Asiakas voi valita tarjolla olevasta kurssivalikoimasta tavoitteidensa mukaisen kurssin, joka pidetään Kouluttajan ja Asiakkaan sopimana ajankohtana. Kullakin kurssilla on oma käyntitiheytensä, voimassaoloehtonsa ja hinnastonsa, jotka on ilmoitettu UniikkiÄäni Oy:n verkkosivuilla sekä ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssille osallistuvalle ei taata opetussuhteen jatkumista kurssin loputtua.

Asiakas ilmoittautuu valitsemalleen kurssille täyttämällä UniikkiÄäni Oy:n verkkosivujen kautta saatavan sähköisen ilmoittautumislomakkeen Kouluttajan tiedottaman ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi peruuttaa veloituksetta viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen kurssin alkua. Jos Asiakas peruu osallistumisensa alle seitsemän vuorokautta ennen kurssin alkua, laskutetaan puolet (50 %) kurssimaksusta. Jos kurssi on jo alkanut, peritään koko kurssimaksu. Kurssin maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Kouluttajalle. Mikäli Asiakas keskeyttää kurssin, ei kurssimaksua palauteta.

4.0 Tuntien peruuttaminen ja/tai siirtäminen

Kurssien alkamis- ja loppumispäivä sekä tuntien ajankohdat sovitaan Kouluttajan ja Asiakkaan kesken joko etukäteen, ilmoittautumisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Vähintään kolmen osallistujan ryhmäkursseilla on kiinteä Kouluttajan määrittelemä aikataulu, joka on kerrottu ilmoittautumisen yhteydessä. Sovittuja tai ilmoitettuja kurssin opetusaikoja ei siirretä Asiakkaan esteiden takia.

Mikäli Kouluttaja joutuu perumaan tunteja esim. sairastumisen takia, hän tarjoaa korvaavan tunnin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Jos Kouluttaja on estynyt pitämään tunteja usean viikon ajan, hän voi ottaa tilalleen sijaisen hoitamaan opetuksen, jotta tunnit saadaan pidettyä kurssin aikana.

4.1 Lähiopetustuntien muuttaminen verkkotunneiksi force majeure -tilanteessa

Kouluttaja voi muuttaa yksilökurssien lähiopetustunnit verkkotunneiksi, mikäli viranomaisilta tulee toimintasuosituksia tai -rajoituksia esim. pandemian tai muun force majeure -tilanteen takia. Myös tilanteessa, jossa Kouluttaja tai Asiakas joutuu karanteeniin, lähiopetustunnit pidetään verkkotunteina älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. Edellä mainituissa tilanteissa tunteja ei siirretä eikä hyvitetä rahallisesti. Ryhmäkurssien osalta verkkotunteihin siirtyminen katsotaan tilannekohtaisesti. Mikäli ryhmäkurssi voidaan pitää verkossa ilman suuria vaikutuksia laatuun ja sisältöön, kurssi siirretään verkkoon. Jos ryhmäkurssin rakenne ja sisältö vaatii lähiopetusta ja kurssin sisältö olennaisesti muuttuisi verkon välityksellä, kurssin siirtämisestä tai korvaavista menettelytavoista neuvotellaan Asiakkaiden kanssa erikseen.

5.0 Hinnasto, maksut ja laskutus

Asiakasta laskutetaan ennakkoon Kouluttajan ja Asiakkaan sopiman kurssin hinnaston mukaisesti. Ennakkolaskun maksaminen on kurssipaikan lunastus. Maksettua ennakkomaksua ei palauteta, vaikka Asiakas jättäisi kurssin kesken.

Kaikki laskuun kohdistuvat huomautukset tai maksujärjestelypyynnöt on tehtävä laskuun merkittynä huomautusaikana. Huomautusajan jälkeen Asiakas on velvollinen maksamaan laskun sellaisenaan eräpäivän mukaisesti. Mahdolliset tuntien peruutukset eivät vaikuta laskutukseen.

Kaikista eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista peritään Korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä perinnästä tai sen aloittamisesta aiheutuneet kustannukset. Mikäli laskunmaksu myöhästyy enemmän kuin seitsemän (7) vuorokautta, Kouluttajalla on oikeus peruuttaa kaikki tulevat tunnit, kunnes Asiakas on hoitanut maksun. Kun kurssimaksu on maksettu, jäljellä olevat tunnit pidetään, mikäli kurssin voimassaoloaikaa on vielä jäljellä. Koska Asiakkaalle on varattu säännöllinen kurssipaikka, on hän tällaisessa tapauksessa silti velvollinen korvaamaan velkansa kokonaisuudessaan sekä Korkolain mukaista viivästyskorkoa ja perinnästä tai sen aloittamisesta aiheutuneet kustannukset. Maksujen perimistä jatketaan tarvittaessa oikeustoimin.

Ennakkolasku lähetetään joko Asiakkaalle tai Asiakkaan huoltajalle sähköposti- tai paperilaskuna. Paperilaskuista veloitetaan hinnaston mukainen laskutuslisä. Laskun vastaanottajalta edellytetään toimivan sähköpostiosoitteen ja ajan tasalla olevan katuosoitteen antamista laskutusta varten. Kouluttaja ei ole vastuussa sellaisista tietoliikennekatkoksista, jotka ovat Asiakkaan omissa sähköpostijärjestelmissä tai verkkopankkiyhteydessä, tai jos posti päätyy roskaposteihin. Mikäli Asiakas käyttää työsähköpostia laskun vastaanottamiseen, on hänen ilmoitettava korvaava sähköpostiosoite sellaisina aikoina, jolloin hän ei pääse työsähköpostiinsa. Mikäli sähköpostilaskun avaamisessa esiintyy ongelmia, on Asiakkaan oltava viipymättä yhteydessä Kouluttajaan.

6.0 Sopimuksen päättyminen

Sitoutuminen (ilmoittautuminen) kurssille on määräaikaisesti voimassa Asiakkaan valitseman kurssin ajan ja päättyy kun kurssi loppuu.

7.0 Oikeuspaikkalauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.